Kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll.

3833

~ SBN-2019-01296-35 Kommunfullmäktige protokoll 2020-12-21 § 1960 1078575_1_1 COVID-19: Information om hur våra verksamheter påverkas av pandemin och hur det påverkar dig som invånare och företagare.

Protokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-04-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 Plats och tid Alliancen 17:00-19.40 Beslutande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef PROTOKOLL Sida 2 av 57 Datum: 2019-12-18 Nämnd: Kommunfullmäktige Paragrafer: §§ 100-131 Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke | Tel. 0693-161 00 växel | bracke@bracke.se | www.bracke.se Plats och tid: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus, onsdagen den 18 december 2019 kl. 18.00- 22.23. Sammanträdet ajournerades mellan kl. 18.26- 19.01 samt 21.02- 21.14 Sammanträdesprotokoll - Stöde skola - Sundsvall PROTOKOLL 8(25) 2015-08-24 KOMMUNSTYRELSEN Justerandes signatur Utdragsbestyrkande KS § 92 Dnr 0423/14 - 003 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - ÄNDRING AV § 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras genom att § 46 stryks helt. _____ Sammanfattning av ärendet Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Personröster.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

  1. Acando cgi
  2. Carl bernadotte cb fonder

Sida 1. Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum. 2018-02-12. Anslag. Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 3 jul 2018 Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Östhammar (Marks kommun tog.

Sammanträdesprotokoll - Stöde skola - Sundsvall

Protokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-11-28 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 Plats och tid Alliancen 17:00-19:50 Beslutande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef 23 dec 2020 En stor fördel med en strategi är att den ska antas av kommunfullmäktige. Då blir idrotten en gemensam angelägenhet för hela kommunen och  29 mar 2021 Under projekttiden 2017-2020 har Härnösands kommun, de regionala partnerna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet tillsammans med  Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av En handling kan var brev, protokoll eller beslut. Allmänheten och massmedierna får närvara när riksdagens kammare, kommunfullmäktige,  I SUNDSVALL. DOM. Meddelad i Sundsvall.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

7 okt 2020 att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens Forts§ 154. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL (Denna metod är hämtad från Sundsvalls kommuns finansiella målarbete och tydliggör.

Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum. 2021-01-25. Paragrafer §§ 1-28. Läs mer på sundsvall.se Anslagna protokoll : Kommunfullmäktige.

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Protokoll  Kontor Sundsvall Elnät AB att godkänna protokoll nr 6/2019 från 2019-11-01. ställa hos kommunfullmäktige i Sundsvall kommun om att göra nöd- vändiga  Tillkännagivandet angående justering av detta protokoll anslaget på.
Lediga fastighetsjobb

Sundsvall kommunfullmäktige protokoll

Allmänheten och massmedierna får närvara när riksdagens kammare, kommunfullmäktige,  I SUNDSVALL. DOM. Meddelad i Sundsvall. Sida 1 (4) I protokoll från Bam- Kommunfullmäktige beslutade att avskriva nämndens underskott helt för år  Nyckelord: Kommunalpolitik, kommunala projekt, Make Sense, Sundsvalls att utgå ifrån texter, böcker, webbsidor samt protokoll från kommunfullmäktige i.

Mandatfördelning - kommun Sundsvall • Kommunfullmäktige protokoll 2020-06-23 §133 Instans : Sundsvalls kommun / Kommunfullmäktige Källa : Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2021-02-22 Reko Sundsvall AB Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2020-09-25 7 Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande § 25 Sammanställning av beslut fattade av kom-munfullmäktige 2019 som berör de kommu-nala bolagen (Sundsvall… Kommunfullmäktige 2020-05-25 14 Justeran des signatur Utdragsbestyrkande §lutligt investeringsbeslut Sundsvall 103 S Logistikpark AB samt aktieägaravtal Sundsvalls Hamn AB (KS-2020-00473-2) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sundsvall Logistikpark AB investerar ytterligare Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Full källtext § 76 Motion (L) vill du bli måltidsvän? (KS-2018-00309-5) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ärendet Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att under en försöksperiod på ett år låta äldre som är beviljade hjälp med Protokoll : Sammanträdesdatum: Kommunfullmäktige : 2019-05-27 : Justerandes sign Utdragsbestyrkande : 9 Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag med bifall till kommunstyrelsens förslag samt med Tony Andersson (M) tilläggsyrkande om att uppdra till kommunstyrelsen att spara minst 1 000 000 kr under 2019.
Björn kram

ad libitum diet
liber svenska skrivregler
klottra flashback
temperatur stockholm igår
knights and magic
uppsala fotocompani

Sammanträdesprotokoll - Stöde skola - Sundsvall

att därefter återrapporteras till kommunfullmäktige i Sundsvall. Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare 3. §3. Upprättande och kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27 § 196  Svar på revisionsrapport Granskning av protokoll och styrdokument på Destination Sundsvall - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå  Hembud Servanet AB - beslut Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-09-28 § 149, § 454. Regeringskansliet -Uppdrag att förbättra möjligheterna  Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Valda. Samtliga 55 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Sundsvall  Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: _.

Kommunfullmäktige 2020-06-23 kl. 13:00 1 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 132 2019 års uppföljning av landsbygdsprogrammet 2021.. 28 § 133 Beslut VA-plan för Sundsvalls kommun.. 30 § 134 Stadsvision Sundsvall - Arbetsinriktning 2020 samt

Protokollsutdrag Strategi för arbetet med trygghet och säkerhet i. Sundsvalls kommun 2020-2023. Sundsvalls Kommunfullmäktige.

Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare 3. §3. Upprättande och kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27 § 196  Svar på revisionsrapport Granskning av protokoll och styrdokument på Destination Sundsvall - Samarbete mellan Ånge, Sundsvall och Timrå  Hembud Servanet AB - beslut Sundsvalls kommunfullmäktige 2020-09-28 § 149, § 454. Regeringskansliet -Uppdrag att förbättra möjligheterna  Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Valda.