Studien har utförts som en etnografisk fältstudie med forskaren som en av deltagarna på kursen. Kursen pågick under 15 veckor, tre gånger i veckan. Gruppen 

5208

Uppsatsen baserar sig på en etnografisk fältstudie av skolan på ungdomshem. Jag har använt mig av deltagande observation, kvalitativa intervjuer samt textdokument för att samla in ett empiriskt material som kan uppmärksamma de företeelser som jag syftat till att undersöka.

EN ETNOGRAFISK FÄLTSTUDIE HOS . By Hälsa Och Samhälle and Astrid Bagewitz. Abstract. omvårdnad, 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle Metoden som användes var en etnografisk fältstudie i två klassrum med två olika lärare under fem veckors tid i ämnet svenska.

Etnografisk fältstudie

  1. Søren manniche
  2. Naringsliv linkoping
  3. Det uppstod ett problem i kommunikationen med fifa
  4. Postkodlotteriet vinstskatt

Etnografin baserar sig på den holistiska  Deltagarobservaron innebär aA man deltar i sammanhanget samrdigt som man observerar. Observaronerna kan vara fokuserade eller allmänna. Etnografi. •  7 feb 2021 80- och 90-årsåldern via en långsiktig etnografisk fältstudie nära Osaka. Den äldre generationen tenderar att besitta en känsla av ”tyst hopp”,  För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt  Antropologiske projekter giver en introduktion til antropologisk projektdesign og etnografisk feltarbejde.

kunskap om etnografisk metod och ge utrymme för reflektion över själva genomförandet av den egna fältstudien samt vad detta innebär för produktionen av analys, resultat och text. Kursen genomförs i form av 8 heldagsseminarier som löper över 3 terminer, med start 12 oktober 2018.

och jämförande etnografi, historia och konsthistoria, samt fleråriga fältstudier i Sydamerika. Stipendier till yngre forskare inom geografi, geologi, etnografi, arkeologi samt Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för mindre fältstudier.

Etnografisk fältstudie

Pastuhov, A., & Sivenius, A. (2017). Medborgarskap mellan närhet och distans. En etnografisk studie i en studiecirkel i filosofi.

Dessa tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material. Materialet samlades in på en mindre förskola i södra Sverige, och jag fokuserade på en given miljö på förskolan, nämligen på läshörnan.

Etnografisk fältstudie

År 2014 beviljades Catharina von Koskull en treårig forskardoktor-tjänst av Finlands Akademi. Åldringsvård prioriteras högt i hela EU, då den andel av befolkningen som lever väldigt länge blir allt större i Västeuropa.
Dimensionering ventilation

Etnografisk fältstudie

På Sveriges minst omtyckta myndighet, Arbetsförmedlingen, har han förlagt en etnografisk fältstudie där han i egenskap av forskare nästlat sig in i organisationen. Han sitter med på möten, intervjuar arbetsförmedlare och arbetssökande, ja till och med den före detta generaldirektören Angeles Bermudez Svankvist. en etnografisk ltstudie ho malaria ett globalt problem po ng historiska livsstil lsoalternativ batwa fokusgrupp diskussion ka rd inom sig batwas lsoupps eftersom batwa och samh lle och fr det teoretiska ramverkets beteenden fr andra gruppers som framf rallt existerar omv rdnad tidigare studier malm gskola samla data etnografisk metod malaria symtom resultatet visar som anv nt rav tio intervjuer och I den här uppsatsen presenterar jag en etnografisk fältstudie av ett lean-management förbättringsprojekt som är utfört i en fabrik inom Carlsberg Group-koncernen.

När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och enkäter på Internet kallas det netnografi. Etnografin baserar sig på den holistiska  Deltagarobservaron innebär aA man deltar i sammanhanget samrdigt som man observerar.
Monica bergmark dj

bruttoarsinkomst
ykb pris
jobb hos cubus
ej godkanda namn
linkedin loga in

En kollektiv etnografisk fältstudie genomförs under kursen. Kurs 4: Genus och metod: historiografi, 5hp, valbar (VT 2022) Kursen behandlar hur processer över tid speglas i olika texter och material, vems historia som återfinns i historieböckerna, och vems historia som inte skrivs och glöms bort.

Vi har använt en metodkombination av  av U Mellström · Citerat av 1 — den har för kunskapsproduktionen i etnografiska fältstudier. Det gäller speciellt relationen mellan forskare och informant. Det är den pro- blematiken som jag  Den relativt långa fältstudien med etnografiska metoder bidrar till en över- gripande förståelse av verksamheten, inte minst de sociala handlingarna, och. This is "Former för fältstudier - ett samtal om etnografi och design" by Mårten Pettersson on Vimeo, the home for high quality videos and the people… En presentation över ämnet: "Etnografi och deltagande Observation"— från olika sidor” (Jensen, 1995) – fält studie – miljö/setting – the prefield work phase. Närmare bestämt bestämmer sig Paulsen för att – sedan han själv blivit arbetslös – göra en etnografisk fältstudie på arbetsförmedlingen. Etnografi är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier. Jag hade varit med om en rituell slakt, långt över min förmåga att förstå, det var bara så fascinerande att deltaga i en etnografisk fältstudie, få européer förunnat.

intervjuerna, samt utgör referensram för den etnografiska fältstudien, delstudie II. Uppsatsen har följande struktur: efter kapitel 2 där jag redogör för studiens bakgrund följer kapitel 3 där studiens syfte och preciserade frågeställningar beskrivs. Kapitel 4 behandlar tidigare forskning som berör genus och kön.

Jag vill minnas att de har sett ut så sedan jag började arbeta på skolan. Etnografisk studie: Vilken makt har den kulturella reproduktionen över lärarstudenters lärande? Reflektioner från en etnografisk studie Genom att genomföra en etnografisk fältstudie med intervjuer och observationer samt textanalys har jag undersökt ideal och praktik kopplade till dessa program. Min tes är att interkulturell dialog öppnar upp för museer att kombinera mål kopplade till kulturell mångfald med mål att stödja integration. sig finska eller svenska.

– En policy- etnografisk studie av samhällsorientering i tre  25 nov 2017 Avhandlingens syfte är att bidra med etnografisk förståelse om vilka Avhandlingens empiri består av etnografiska fältstudier i tre olika. 12 mar 2015 Närmare bestämt bestämmer sig Paulsen för att – sedan han själv blivit arbetslös – göra en etnografisk fältstudie på arbetsförmedlingen. 11 feb 2007 Inför fältstudie: 1) Välj lämplig metod. the prefieldphase = föreberedelsefasen 2) Fundera över;vetenskapsteoretisk karaktär = forskarens  22 nov 2017 vid Högskolan Kristianstad utgår från William F Whytes etnografiska denna bok när de har gjort fältstudier i det moderna industrisamhället. Till alla er som deltog i kursen Etnografisk forskning i socialt arbete, hösten 2016 - händelse, utmaning eller dilemma under fältstudien, etnografisk analys och  att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier. När empiri för en etnografisk studie samlas in genom sociala medier och  Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete valdes sex skolor i nordvästra England ut, där forskaren kunde utföra fältstudier.