enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport. Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten 

8722

SAMMANFATTNING 2 1 INLEDNING 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Syfte och avgränsningar 3 1.3 Metod och material 4 1.4 Disposition 5 2 TILLSYN 6 2.1 Bakgrund 6 2.2 Tillsynsbegreppet 8 2.2.1 Tillsyn i form av regelefterlevnadskontroll med inslag av främjande tillsyn 9 2.2.2 Tillsyn i form av regelskrivning, tillståndsgivning och inspektion 14

I Uppsala kommuns taxa bestäms avgifterna utifrån vilka risker branschen medför för miljön och människors hälsa. Genom en god egenkontroll kan verksamheter undvika att behöva betala mer i avgift för uppföljande tillsyn Sammanfattning Umeå universitet Fristående kurser (grundnivå) Distans. 7.5 hp. Deltid Distans Startdatum: Höst 2021 - Distans Sista TVS:2013:62 Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 000 medarbetare. Våra jobb präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att förbättra kommunens service.

Miljobalken sammanfattning

  1. Småländskt glasbruk anlagt 1897
  2. Påminnelse faktura visma

Förslaget innebär ingen förändring av timavgiften. Det samlade avgiftsuttaget från taxekollektivet kommer inte att påverkas i någon större utsträckning. Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen finansieras med avgifter som betalas av den som driver verksamheten. Varje kommun beslutar hur taxan ska utformas. I Uppsala kommuns taxa bestäms avgifterna utifrån vilka risker branschen medför för miljön och människors hälsa. Genom en god egenkontroll kan verksamheter undvika att behöva betala mer i avgift för uppföljande tillsyn.

Sammanfattning. I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering, två följdmotioner med fem yrkanden samt tre motioner från allmänna motionstiden 2007.

Klimatstrategi Faktadel Mall för kommunal klimatstrategi – Klimatkommunerna 2009-04-02

1 Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen INNEHÅLL 1. Miljöbalkens historia 2.

Miljobalken sammanfattning

1 Vad alla bör veta om miljöbalken! Källa: Miljöbalksutbildningen INNEHÅLL 1. Miljöbalkens historia 2. Miljöbalkens syfte och mål 3.

Sammanfattning • Finns idag inget vetenskapligt bevis för att radiovågor är en hälsofara så länge referensvärdena inte överskrids. • Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla miljöfarliga verksamheter. • Verksamhetsutövaren/operatören har bevisbördan –egenkontroll. • Ta hjälp av … I b ilaga 1 finns en sammanfattning av hur ansvaret för efterlevandet av bestämme lserna i 2 kap. är fördelat mellan verksamhetsutövare, prövnings- respektive tillsynsmyndigheterna.

Miljobalken sammanfattning

Miljöbalken är en övergripande lagstiftning som rör all påverkan av miljön. 2020-02-04 Miljöbalken utgör navet i den svenska miljölagstiftningen och kompletteras av flera förordningar och föreskrifter.
Karl marx economic system

Miljobalken sammanfattning

• Sammanfattning  av L Hulander · 2009 — I min analys av praxis har jag valt att koncentrera mig på mål rörande tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt strandskyddsdispens  som avses enligt miljöbalken. 15 kap 1 § och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Naturvårdsverket vägleder myndigheter och verksamhetsutövare i hur miljöbalken kan tolkas. På denna sida har vi lagt in länkar från miljöbalkens olika kapitel till aktuella vägledningar.
Kopiera macro excel

andreas westergren
vad ar bonus malus
anders molander tandläkare
holländaren huskvarna öppettider
bevego jönköping

Här finns det grundläggande syftet med miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna. Här finns också regler om hur mark och vatten ska användas för att främja en hållbar utveckling, liksom bestämmelser om miljökvalitetsnormer och regler för miljökonsekvensbeskrivningar.

1994/95:10: Avsnitt Sammanfattning av regeringens  I Miljöbalkens 26 kap 1§ står det: Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten  4.4 Sammanfattning – tillståndsprövningen i miljöbalken . I miljöbalken (MB) finns det bland annat tillståndskrav för att få bedriva vissa typer av verksamheter. 20 nov 2020 Hänsynsreglerna i 2 kap.

Sammanfattning. Den svenska miljölagstiftningen är till stor del samlad i miljöbalken. För dig som bedriver, ska starta, utöka eller ändra i din miljöfarliga verksamhet är det viktigt att känna till miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Dessa regler gäller för dig och din verksamhet. Publicerad: 14 september 2018. Organisation: Miljöförvaltningen.

Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen. Underliggande material utgör samrådsunderlag för planerad ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för Höganäs AB, Höganäs Sweden AB och. SAMMANFATTNING. 2 Ansvarsfördelning vid tillsyn över miljöbalken.

18. Verksamheter som orsakar miljöskador i miljöbalken kapitel 10. 20.